Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób i w jakich sytuacjach ustala się i wypłaca ekwiwalent za urlop?
 

Odpowiedź

W przypadku, gdy urlop nie zostanie fizycznie wykorzystany przez pracownika, a umowa o pracę z tym pracownikiem ulega rozwiązaniu, to należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za dni urlopu, które pozostały niewykorzystane. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny.
Zatem, prawo do ekwiwalentu pieniężnego powstaje w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Podkreślić trzeba, że nie ma znaczenia dlaczego urlop wypoczynkowy nie zarówno gdy chodzi o urlop bieżący jak i zaległy.
Jednakże, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia powyższego ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Natomiast w przypadku ustania stosunku pracy, po nabyciu przez pracownika prawa do kolejnego urlopu, wypłaca się pracownikowi ekwiwalent urlopowy przy zastosowaniu zasady proporcjonalności, o czym mówi art. 1551  k.p.
Wobec tego pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop niweluje prawo pracownika do fizycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop z powodu rozwiązania stosunku pracy nie przedłuża czasu trwania umowy o pracę o okres urlopu, za który pracownik otrzymał ekwiwalent, co zawarł  Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lutego 1980 r. (sygn. akt I PRN 6/80).
Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zawiera rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z tym rozporządzeniem ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 tego rozporządzenia.
Do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, od którego naliczany będzie ekwiwalent, uwzględnia się:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Przykład
Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia nastąpi 30 września 2020 r. Pracownik otrzymał we wrześniu 3000 zł stawki miesięcznej, 20% dodatek stażowy w kwocie 600 zł. Zatem, podstawę ekwiwalentu będzie stanowiło wynagrodzenie, które otrzyma pracownik we wrześniu, tj. 3600 zł.

  • przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

Przykład
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3000 zł. Dodatkowo pracownik w miesiącach od lipca do września otrzymał prowizję w równej kwocie 600 zł. Zatem, podstawa do naliczenia ekwiwalentu w miesiącu wrześniu wyniesie  3600 zł.
Jeśli jednak pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy, to należy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w tym okresie podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało wynagrodzenie. Wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Przykład
Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3000 zł. Dodatkowo pracownik otrzymuje premie kwartalne. Przez okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę pracownik otrzymał 4 razy premie w średniej wysokości 1200 zł. Zatem, premia 1200 zł : 12 miesięcy = 100 zł., co oznacza że podstawa do ustalenia ekwiwalentu będzie wynosiła 3100 zł.

Podkreślić trzeba, że przy obliczaniu ekwiwalentu nie ujmuje się:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bą...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę