Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy pracują w standardowych godzinach pracy. Obecnie ze względu na odmrożenie gospodarki pracownicy będą musieli pozostać w gotowości do pracy. Czy powinienem zaliczyć gotowość do pracy jako prace w nadgodzinach i wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny?

Odpowiedź

Gotowość do pracy nie można utożsamiać z pracą w nadgodzinach. Wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje za wykonaną pracę. Nie jest wystarczająca sama gotowość do pracy aby uznać ten czas jako pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem Czytnik nie ma podstaw do wypłacenia wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Uzasadnienie

Postawanie w gotowości do pracy
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE: Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przepisy wspomnine wcześniej mówią o tym, że pracownik oddaje pracodawcy swój czas, umiejętności i możliwość świadczenia pracy. Wykorzystanie tego potencjału pracownika należy do pracodawcy. Pracodawca uzależniony jest od możliwości organizacyjnych, technicznych czy gospodarczych, co niesie za sobą ryzyko odpowiedniego wykorzystania pracownika. 
Jednakże, zasadniczym elementem pojęcia czasu pracy jest „pozostawanie w dyspozycji pracodawcy”, co oznacza faktyczne świadczenie pracy, a także gotowość do jej wykonywania. 
Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli spełnia łącznie warunki:

  1. pracownik ma zamiar wykonywania pracy;
  2. istnieje faktyczna możliwość wykonywania pracy;
  3. pracownik dał zewnętrzny wyraz woli świadczenia pracy;
  4. jest dyspozycyjny.

Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy wiąże się z miejscem pracy. Jednakże w myśl art. 128 Kodeksu pracy pracownik ma pozostawać w dyspozycji w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym jako miejsce wykonywania pracy. Miejsce wykonywania pracy określa pracodawca. 
Podkreślić również trzeba, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy rożne jest od gotowości pracownika do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik może być gotowy do pracy i doznać przeszkód po stronie pracodawcy, np. wskutek przestoju. Niemniej gotowość do pracy nie oznacza, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy bowiem pracownik może być gotowy do pracy, nawet jeśli przebywa w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy. Można stwierdzić, że pozostawanie w dyspozycji oznacza, że pracownik może niezwłocznie, na wezwanie pracodawcy, podjąć pracę.

Praca w nadgodzinach

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę