Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Finansowanie „pakietu medycznego”,a rozliczne składek ZUS i podatku dochodowego

175

Pracodawca finansuje osobom współpracującym (działalność gospodarcza, umowa zlecenia), prywatną opiekę medyczną (pakiet opieki medycznej - świadczenie zdrowotne) w kwocie 45,00 zł. Osoby współpracujące (działalność gospodarcza) dostają od pracodawcy raz w miesiącu informację na temat wartości świadczenia. Co ma zrobić z tą informacją osoba współpracująca ? czy powinna tę kwotę opodatkować i ozusować a jak tak to w jaki sposób? Na koniec roku w zeznaniu rocznym czy miesięcznie? I jeśli tak, to w jaki sposób ma odprowadzić składkę ZUS? skoro odprowadza ją od kwoty 630,00 zł (w tym roku). 

Odpowiedź

Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę 45 zł ( opłata za pakiet medyczny) na podstawie otrzymanego dokumentu od „pracodawcy - przedsiębiorcy” powinna zaliczyć do przychodu. Jeśli więc wartość pakietu medycznego stanowi przychód, to na podstawie otrzymanej informacji należy ten przychód wraz z innym przychodami ozusowac i opodatkować co miesiąc.

Jeżeli „przedsiębiorca – współpracujący” korzysta z preferencyjnej stawki ZUS, to minimalna podstawa do obliczenia składki za 2018 rok wynosiła 630 zł. W roku 2019 jest to kwota 675 zł.

Jeżeli jednak osoba ta korzysta z „małego ZUS”, to należy zauważyć, że stawka ZUS ustalona jest na podstawie przychodów z roku 2018.

Należy zauważyć, że „mały ZUS” obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zatem, kwota 45 zł powiększająca przychód w 2019 roku, w każdej z tych form naliczania i opłacania składek nie zmieni wysokości składek ZUS w 2019 roku. Jednakże, ujęcie w przychodach roku 2018 wartości pakietu medycznego będzie miało odzwierciedlenie w wysokości składek ZUS w roku 2019 ustalanych dla ”małego ZUS”.

ZUS i podatki co do zasady płaci się miesięcznie.

 

Uzasadnienie

Podatek dochodowy od pakietu medycznego

Wartość pakietu medyczny otrzymanego przez  „przedsiębiorcę– współpracującego” realizowanego w ramach współpracy z „pracodawcą - przedsiębiorcą” powinna zostać rozliczona jako przychód z działalności.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem postawione do dyspozycji osobom fizycznym prowadzącym pozarolnicza działalność gospodarczą świadczenia w postaci ubezpieczenia zdrowotnego obejmujące swoim zakresem pakiety świadczeń medycznych, stanowią dla tych osób przychód z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, które świadczeniobiorca obowiązany jest samodzielnie opodatkować. Dowodem księgowania jest dokument otrzymany od „przedsiębiorcy – pracodawcy”.

W przypadku umowy zlecenia wartość pakietu medycznego dla zleceniobiorcy jest także przychodem. Przychodem jest kwota wypłaconego wynagrodzenia, jak i wartość pakietu medycznego, który jest finansowany przez zleceniodawcę i stanowi dla zleceniobiorcy przychód z tytułu świadczeń otrzymanych w naturze.

Wysokość wynagrodzenia do opodatkowania jak i do naliczenia kosztów uzyskania przychodów, to należność z tytułu umowy wraz z wartością pakietu medycznego.

Podatek dochodowy powinien być naliczony i odprowadzony przez osobę „współpracującą – przedsiębiorcę” w zależności od formy opodatkowania. Natomiast w przypadku umów zleceń, podatek nalicza i odprowadza „pracodawca – przedsiębiorca”.

Mając na uwadze fakt, że  „pracodawca- przedsiębiorca” miesięcznie opłaca pakiety medyczne, należy wartość pakietu ująć także w miesięcznych przychodach i odprowadzić podatek zgodnie z wybraną formą opodatkowania w danym roku.

 

Składki ZUS od wartości pakietu medycznego

Jak już wyżej zauważono wartość pakietu medycznego zwiększa przychód osoby „współpracującej - przedsiębiorcy” jak i zleceniobiorcy. Zatem przychód ten podlega składkom ZUS.

Składki ZUS naliczane od kwoty 630 zł w obecnej chwili mogą być obrazem korzystania z preferencyjnej składki ZUS lub z „małego ZUS”.

Zatem przybliżając powyższe ulgi składek ZUS trzeba podkreślić różnice w tych formach „ozusowania”.

WAŻNE: Preferencyjne składki ZUS opłaca się przez 24 miesiące po wykorzystaniu tzw. „ulgi na start”, która trwa 6 miesięcy.

Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Osoba korzystająca z preferencyjnych składek i działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.

 

 

Podstawa wymiaru składki

 

30% w roku 2018

630 zł ( 30% od 2100 zł minimalne wynagrodzenie brutto)

 

 

30% w roku 2019

675 zł (30% 2250 zł minimalne wynagrodzenie brutto)

 

emerytalna  – 19,52%

122,98 zł

131,76 zł

rentowa – 8%

50,40 zł

54,00 zł

chorobowa (dobrowolna)  – 2,45%

15,44 zł

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę