Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przy jednej ze szkól na terenie naszej gminy działa internat dla uczniów szkoły. Ostatnio po modernizacji budynku internacie przebywać będą mogły dzieci do lat 16 z niepełnosprawnością intelektualną. Określone przez radę powiatu stawki za dodatki z tytułu uciążliwych i trudnych warunków pracy są różne. Czy w sytuacji nauczyciel będzie przysługiwać dodatek w wyższej wysokości?

Odpowiedź 

Takiemu nauczycielowi będzie należał się dodatek za pracę w trudnych warunkach oraz dodatek za pracę w warunkach uciążliwych. Wypłacanie mu tylko jednego wyższego dodatku będzie naruszeniem Karty Nauczyciela.

Uzasadnienie

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Wykaz stanowisk i prac , które uprawniają do otrzymania przedmiotowych dodatków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 31 stycznia 200 5 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. I tak za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli m.in.: 

  • zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach);
  • zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Natomiast „warunki uciążliwe” to m.in. praca: 

  • z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  • z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę