Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zgodnie z art.94 [3] par. 3 i 4 kodeksu pracy pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, a  oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Czy jednak jest to zawsze konieczne, żeby dochodzić odszkodowania?

Obok zwykle formułowanego roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu rozstroju zdrowia, które to zadośćuczynienie nie jest mierzalne za pomocą żadnych dokumentów, a w dużej mierze opiera się na subiektywnym przekonaniu powoda, taka właśnie suma wynagrodzi mu cierpienie wywołane przez pracodawcę można formułować żądania odszkodowawcze. Żądanie, a właściwie wysokość żądania odszkodowawczego należy udowodnić za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, będą składały się na nie składały np. koszty leczenia czy zakupu medykamentów, a także utracone wynagrodzenie z tytułu pozostawania na zwolnieniu lekarskim z powodu np. depresji wywołanej mobbingiem.

Z tego względu tak ważne jest, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy pozbawia mnie możliwości dochodzenia odszkodowania kiedy nie wypowiem z tej przyczyny umowy?

Żeby dochodzić odszkodowania w ogóle, nie jest konieczne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z tytułu stosowania mobbingu. Jeżeli się tego nie zrobi można żądać odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Sąd Najwyższy (wyr. 2 październik 2009 r.,II PK 105/2009) stwierdził, że mimo wprowadzenia do Kodeksu pracy definicji mobbingu oraz regulacji dotyczącej niektórych (w istocie tylko dwóch – według art. 94[3] § 3 i 4 k.p.) roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę mobbingu (ewentualnie z brakiem podjęcia stosownych działań przeciwdziałających mobbingowi stosowanemu przez współpracowników), pracodawca może odpowiadać za szkodę wyrządzoną działaniami mobbingowymi na zasa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę