Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Czy szkolenie bhp może się odbyć poza zakładem pracy

247

W tym roku szkolenie okresowe z zakresu bhp naszych pracowników chcemy zorganizować w innym mieście niż siedziba firmy. Czy to możliwe?

Odpowiedź

Tak, nie mam przeciwwskazań aby szkolenie odbyło się poza siedzibą pracodawcy.

 

Uzasadnienie

Szczegółowe zasady szkolenia bhp, jego zakres i wymagania dotyczące programu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każde szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno spełniać określone wymagania. Organizator szkolenia (pracodawca i jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie), na podstawie § 5 rozporządzenia, zapewnia m.in.:

 

  • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,

  • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,

  • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,

  • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,

  • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

 

Szkolenie okresowe pracowników kończy się egzaminem.

Celem egzaminu kończącego szkolenie bhp jest sprawdzenie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy z zakresu bhp oraz umiejętności wykonywani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.