Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do płacy minimalnej wlicza się nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie prowizyjne?

Odpowiedź

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Ujęcie wynagrodzenia prowizyjnego w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia wiąże się z innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, zaliczonymi według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Wynagrodzenie prowizyjne zaliczane jest do wynagrodzeń osobowych zatem stanowi podstawę do ujęcia w płacy minimalnej.
Należy dodać, że od 1 stycznia 2020 roku z płacy minimalnej zostanie wyłączony dodatek za staż pracy.

Uzasadnienie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Ważne

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. W roku 2020 będzie wynosiło 2600 zł.


Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości ustalonego minimalnego wynagrodzenia.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.
Należy podkreślić, że zgodnie  GUS wynagrodzenia osobowe, to wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone) pracownikom.
Wynagrodzenia osobowe wypłacane są:

 • pracownikom - należne z tytułu stosunku pracy,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą - należne z tytułu umowy o pracę nakładczą,
 • młodocianym z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i osobom pełnoletnim, które kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych.
 • Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:
 • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz nie wynikające z zakresu czynności,
 • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 • dopłaty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Kodeksu pracy, przy wykonywaniu pracy zastępczej),
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane za środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezd...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.