Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, a 15 minutowa przerwa w pracy

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
27

Zatrudniam pracowników na 1/2 i 3/4 etatu. Zgodnie z grafikiem pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje trzy dni w tygodniu po 6 godzin, a jeden dzień 2 godziny. Natomiast pracownik zatrudniony na 3/4 etatu pracuje trzy dni w tygodniu po 8 godzin i jeden dzień w tygodniu 6 godzin. Czy w dniach, w których pracownicy nie przepracują 8 godzin należy się przerwa 15 minutowa? Czy przerwa 15 minutowa wliczana jest do czasu pracy?

Odpowiedź

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy, która może trwać co najmniej 15 minut. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy i świadczy pracę krócej niż 6 godzin w danym dniu, to nie ma podstaw do korzystania z 15 minutowej przerwy. Zatem, jeśli pracownik w danym dniu świadczy pracę przez 6 godzin i więcej, przysługuje mu 15 minutowa przerwa od pracy. Jeżeli pracownik w danym dniu świadczy pracę przez krótszy czas niż 6 godzin, to przerwa 15 minutowa mu nie przysługuje.

Uzasadnienie

Zawiązanie stosunku pracy wiąże się z zawarciem pomiędzy pracodawca a pracownikiem umowy o pracę. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy,

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika. 
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

 • przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 • przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 g...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.