Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak zorganizować czas pracy osoby zatrudnionej na 3/8 etatu, żeby nie musiał przychodzić do pracy codziennie? W jakim okresie rozliczać jego czas pracy? I czy wystąpią nadgodziny w związku z nierównym rozliczeniem czasu pracy?

Odpowiedź

Rozliczanie czasu pracy musi nastąpić w okresie rozliczeniowym, które ustalone są w regulaminach wewnętrznych firmy. Podstawowy okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 4 miesięcy. Jeżeli pracownik w okresie rozliczeniowym przekroczy godziny pracy wówczas wystąpią nadgodziny.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasada ogólną czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. 
Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:

 1. rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia albo z umowy o pracę;
 2. w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik;
 3. na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pracy,
 4. na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Dodać trzeba, że praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  a) w nocy,
  b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
 

Ważne

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. 


W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.