Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy niewielka gminą wiejską. Po zmianie władz okazało się, że długi gminy są większe niż te, o których informowała. W związku z tym wójt postanowił, by na mocy uchwały rady gminy obniżyć dodatki do pensji, poniżej ustawowych kwot. Czy jest to możliwe? Czy taka uchwała nie będzie zaskarżona przez wojewodę?

Odpowiedź 
Nie, rozwiąznie takie nie jest dopuszczalne przez prawo. Rada gminy ma co prawda prawo uchwalić dodatek do pensji wójta poniżej stawek określonych w ustawie o pracownikach samorządowych w związku ze słabą kondycją finansową gminy, ale taka uchwała powinna być zakwalifikowana jako naruszająca prawo. 

Uzasadnienie 
Generalnie, w myśl ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 

Ważne

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Ponadto pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.


Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.