Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia pracownika, który jest zatrudniony w systemie godzinowym

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
114

Zatrudniam pracowników według stawki godzinowej. W przypadku gdy pracownik nie wypracuje kwoty do minimalnego wynagrodzenia, to muszę wyrównać wynagrodzenie do minimalnego?

Odpowiedź

Jeżeli wynagrodzenie za godziny pracy przypadające do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy (wraz z innymi składnikami wynagrodzenia jeśli takie przysługują) jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy wówczas należy wyrównać wynagrodzenie do wynagrodzenia minimalnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Pracownikiem, w rozumieniu Kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Wynagrodzenie pracownika wynika bezpośrednio ze stosunku pracy oraz stosowanego systemu wynagrodzeń. System wynagradzania, to sposób, w jaki ustala się wielkość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Do najczęściej stosowanych systemów wynagradzania zaliczyć można:

 • system czasowy;
 • akordowy,
 • prowizyjny.

W systemie czasowym podstawą obliczeniową wynagrodzenia jest jednostka miary czasu. Najczęściej przyjmuje się stawkę godzinową lub miesięczną. Stawka wynagrodzenia jest tutaj stała. Wynagrodzenie pracownika w systemie czasowym jest relacją ilości przepracowanego czasu oraz przypadającej stawki za jednostkowy czas pracy.
Natomiast pozostałe systemy wynagradzania uzależniają wysokość wynagrodzenia od wkładu pracy. Akord jest to system płacy, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wykonanej produkcji lub stopnia wykonania normy pracy.
W myśl ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.
Od 1 stycznia 2020 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. ustaliła  minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł. 

Ważne

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. 


Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. 
W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzą min. składniki wynagrodzenia jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze (które może być określane w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej lub jako wynagrodzenie prowizyjne),
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego np. za pełnione funkcje,
 • nagrody i premie zgodne z regulaminem,

Podkreślić trzeba, że  przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 1. nagrody jubileuszowej,
 2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 5. dodatku za staż pracy.

Ważne

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.


Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.