Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , ZWIĄZKI ZAWODOWE

2 sierpnia 2018

Wypowiedzenia zmieniające a procedura zwolnień grupowych

193

Zamierzamy usunąć z regulaminu wynagradzania przepisy gwarantujące pracownikom nagrody jubileuszowe. Zatrudniamy 40 pracowników, łącznie 38 etatów. Nie zamierzamy zwolnić żadnego z pracowników ale według naszej wiedzy, nie będą oni zgadzać się na zawarcie porozumień zmieniających warunki o pracę, które pośrednio wynikały z obowiązującego regulaminu wynagradzania. Jak w tym przypadku postąpić?

Czy w przypadku złożenia wypowiedzeń zmieniających powinniśmy stosować ustawę regulującą zasady zwolnień grupowych? Uważamy, że nie mam takiej konieczności bowiem naszym zamiarem nie jest zwolnienie pracowników.

ODPOWIEDŹ

W przypadku konieczności złożenia wypowiedzeń zmieniających, zajdzie konieczność stosowania procedury zwolnień grupowych, o których mowa w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników, a liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa powyżej, obejmują pracowników, z którymi następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Stosowanie procedury zwolnień grupowych w przypadku wypowiedzeń zmieniających rodzi spore wątpliwości.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 maja 2007 r. (sygn. akt III BP 5/07), przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych należy stosować również w przypadku wypowiedzeń zmieniających. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy powołał się na art. 42 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z którym przepisy o wypowiadaniu umów o pracę należy stosować odpowiednio do wypowiedzeń zmieniających oraz na art. 1 ust. 1 li...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę