Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, w której przewidziano, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie roku od zatrudnienia pracownika pracodawca rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy o odszkodowanie za 5-miesięcy, powołując się na zawartą z pracodawcą umowę. Czy dopuszczalne jest umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia?

Tak, zgodnie bowiem z art. 36 § 1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio :

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej niż 6 miesięcy,

• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy, jeżeli nastąpiło przejście zakładu pracy w trybie art. 231 kp. Ponadto na mocy Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 r. III PZP 20/2002 przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Z kolei w uchwale z dnia 04 kwietnia 1979 r. I PZP 33/78 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

W omawianym przypadku problematyka sprowadza się jednak do rozstrzygnięcia kwestii, czy przewidziane w art. 36§ 1 kp okresy wypowiedzeń mają charakter okresów sztywnych i jako takie nie mogą być zmieniane, odpowiednio wydłużane lub skracane na mocy porozumienia stron. Za przyjęciem tezy, że okresy wypowiedzeń mają charakter sztywny przemawia poniekąd konstrukcja art. 36 § 5 kodeksu pracy, który stanowi, że okres wypowiedzenia może być wydłużony z dwóch tygodni do jednego miesiąca i z jednego miesiąca do trzech miesięcy tylko i wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie a także art. 361 § 1 kp, który dopuszcza skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do miesiąca w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Z kolei w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.