Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jedne z pracowników naszej jednostki przez nieuwagę uszkodził kserokopiarkę stanowiącą wyposażenie sekretariatu. Chcemy potrącić mu za to kwotę odpowiadającą wartości uszkodzonego sprzętu. W jakim trybie możemy to zrobić? Czy należy przekazać pracownikowi jakieś pismo w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

W przypadku nieumyślnego uszkodzenia mienia jednostki odszkodowanie dla pracodawcy nie może przekroczyć wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jednak jednostka może rozpocząć egzekwowanie należnego mu odszkodowania dopiero po uzyskaniu pisemnej zgodny pracownika lub wyroku sądu.

UZASADNIENIE

W przypadku uszkodzenia ogólnodostępnego sprzętu, np. kserokopiarki pracownik będzie odpowiadał za zasadach ogólnych, czyli takich jakim podlegają wszyscy pracownicy pod warunkiem, że zostały spełnione łącznie przesłanki określone w art. 114 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), tj.:

  • powstała szkoda w majątku pracodawcy,

  • pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki pracownicze,

  • pracownik ponosi za to winę,

  • istnieje związek przyczynowy między zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych a powstaniem szkody.

Jeśli choć jedna z tych przesłanek nie jest spełniona pracownik nie może ponosić odpowiedzialności na zasadach określonych w dziale V k.p. – odpowiedzialność materialna pracowników.

Jeśli jednak przesłanki zostały spełnione, to wysokość odszkodowania uzależniona jest od tego, czy pracownik spowodował szkodę umyślnie, czy też nieumyślnie.

WAŻNE: To pracodawca musi wykazać okoliczności uzasadniające odpowie-dzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

W ustaleniu wysokości odszkodowania należnego pracodawcy kluczową rolę odgrywa charakter winy pracownika. Jeśli pracownik uszkodził mienie nieumyślnie jego odpowiedzialność będzie ograniczona do granic rzeczywistej straty pracodawcy i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda (art. 115 k.p.).

W tym przypadku wysokość odszkodowania nie może przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.).

Inaczej sprawa się ma w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody na mieniu pracodawcy. W tej sytuacji na pracowniku spoczywa obowiązek jej naprawienia w pełnej wysokości, a więc z uwzględnieniem utraconych przez zakład korzyści (art. 122 k.p.), a wysokość odszkodowania nie jest ograniczona, tak jak w przypadku szkody z winy nieumyślnej. Gdyby np. pracownik rozmyślnie wylał na kserokopiarkę wodę lub świadomi użył niewłaściwego papieru, co doprowadziłoby do uszkodzenia sprzętu pracodawca może go obciążyć całkowitym kosztem naprawy lub jeśli to nie będzie możliwe zakupem nowego sprzętu, niezależnie od kwoty. Dodatkowo pracodawca może obciążyć go kosztem wypożyczenia dodatkowej drukarki na czas naprawy zniszczonego xero.

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy Kwotę wynagrodzenia do celów ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika (art. 119 k.p.) oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, bez uwzględnienia zmian w warunkach wynagradzania lub wysokości składników wynagrodzenia wprowadzonych po dniu wyrządzenia szkody.

WAŻNE: Pracodawca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.