Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Uprawienia do urlopu okolicznościowego a przetwarzanie danych

150

Czy w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu okolicznościowego pracodawca ma obowiązek przechowywania ksero odpisu skróconego aktu np. zgonu, urodzenia bądź małżeństwa? Czy w przypadku urlopu rodzicielskiego można te odpisy trzymać w aktach osobowych?

ODPOWIEDŹ

Prawo do otrzymania urlopu okolicznościowego zależy od wystąpienia wymienionych w przepisach zdarzeń np. zawarcia małżeństwa, urodzenia dziecka, czy śmierci osoby najbliższej. Te wydarzenia muszą być udokumentowane w formie odpowiednich aktów stanów cywilnego, które według zarządzenia pracodawcy powinny być przechowywane w formie kserokopii w aktach osobowych pracownika.

UZASADNIENIE

Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi, jeśli zajdą w jego życiu przypadki określone §15 rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. I tak Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jednak by pracownik mógł otrzymać należny mu urlop musi wykazać, że dane zdarzenie (jak wyżej) miało miejsce w rzeczywistości. Takimi dokumentami w prawie polskim są odpowiednie akty stanu cywilnego, a więc akt urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Zatem pracownik powinien przedstawić odpowiedni akt , a pracodawca według własnego uznania bezie mógł sporządzić jego kserokopię.

Na takie postępowanie n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.