Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

17 września 2017

Umowa o pracę i umowa zlecenia u jednego płatnika składek

150

Z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu zawierana jest dodatkowo umowa zlecenia. We wrześniu 2017 r. pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie pracownika z tytułu umów zlecenia, czy tylko z umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, która została zawarta z pracodawcą, u którego pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa, jednak po spełnieniu określonych warunków.

UZASADNIENIE

Pracownikiem jest osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę tę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w świetle przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa).

Podstawę wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dalej: ustawa zasiłkowa).

Za wynagrodzenie pracownika, zgodnie z ustawą zasiłkową, uważa się jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Zgodnie z ustawą systemową, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Zatem przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego dla pracownika, z którym pracodawca zawarł dodatkowo umowę zlecenia, należy przyjąć zsumowane wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Ważne: Zasady te stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie ustawy - Kodeks pracy oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, tj. świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, do wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w tej podstawie wymiaru, należy dodać również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, o ile zostaną spełnione określone warunki.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, jeżeli zostało wypłacone za okr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę