Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 stycznia 2018

Świadczenia z tytułu choroby na przełomie roku kalendarzowego

148

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 15 listopada 2017 r. Z uwagi na rodzaj schorzenia jego niezdolność do pracy z powodu choroby będzie długotrwała, trwająca nawet po zakończeniu roku kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji od 1 stycznia 2018 r. powinniśmy wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby z własnych środków za okres określony nowym limitem przysługującym w 2018 roku?

ODPOWIEDŹ

W razie choroby przypadającej na przełomie roku kalendarzowego, od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego, należy wypłacać taki rodzaj świadczenia, jaki przysługiwał pracownikowi 31 grudnia poprzedniego roku.

UZASADNIENIE

Za okres niezdolności do pracy z powodu choroby ubezpieczony, w każdym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, które finansuje z własnych środków i dokonuje jego wypłaty, pracodawca. Zasadę tę określa art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dalej: k.p.). Zgodnie z tym przepisem, okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby jest uzależniony od wieku ubezpieczonego. Ubezpieczony, który nie ukończył 50 roku życia, zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby łącznie przez okres do 33 dni w roku kalendarzowym. Dal ubezpieczonego, który ukończył 50 rok życia, limit ten wynosi 14 dni.

Ważne: Limit wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w wymiarze 14 dni przysługuje ubezpieczonemu poczynając od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ukończył wiek 50 lat.

Przykład

Ubezpieczony ukończył wiek 50 lat 22 maja 2017 r. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby w 2017 r. zachowuje on prawo do wynagrodzenia za czas choroby w wymiarze do 33 dni. W razie choroby w 2018 r. limit wypłaty wynagrodzenia za czas choroby dla tego ubezpieczonego wynosi 14 dni.

Po wypłacie wynagrodzenia za czas choroby w wymiarze 14/33 dni ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresy wypłaty wynagrodzenia za czas choroby podlegają sumowaniu w całym roku kalendarzowym, poczynając od pierwszej orzeczonej niezdolności do pracy. Niewykorzystane dni z przysługującego limitu 14/33 dni nie zwiększają limitu w kolejnym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik chorował w 2017 r. np. w sumie przez 12 dni i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby za te 12 dni, to w 2018 r. zachowuje prawo do tego wynagrodzenia w nowym limicie do 14/33 dni.

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego przypada na przełomie roku kalendarzowego, np. od 20 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r., należy pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, należy zawsze wypłacać ten sam rodzaj świadczenia z tytułu choroby, do którego ubezpieczony miał prawo 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Jeżeli zatem niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed 1 stycznia danego roku kalendarzowego i trwa nieprzerwanie po tej dacie, wówczas od nowego roku kalendarzowego należy wypłacać:

  • wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 k.p., jeżeli 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (wynagrodzenie to należy wypłacać nie dłużej niż przez 14/33 dni w ciągu nowego roku kalendarzowego),

  • zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego (zasiłek chorobowy należy wypłacać za cały okres nieprzerwanej niezdolności, a w przypadku wystąpienia przerwy, choćby jednodniowej, po przerwie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby za okres nie dłuższy niż 14/33 dni. Okres 14/33 dni w tym przypadku liczy się od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po przerwie).

Przykład

Pracownica (wiek 32 lata) choruje od 18 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Wcześniej, w 2017 r. pracownica c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę