Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W trakcie miesiąca pracownik przechodzi z całego na 3/4 etatu. Wiąże się z tym zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego. Program płacowy nalicza wynagrodzenie za ten miesiąc jedynie po jego obniżeniu. Jak powinno być prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie powinno być obliczone osobno za czas przed i po zmianie wymiaru czasu pracy i wysokości płacy, a następnie zsumowane.

UZASADNIENIE

W razie obniżenia w trakcie miesiąca wielkości etatu i w konsekwencji wynagrodzenia do obliczenia pensji za taki miesiąc trzeba zastosować odpowiednio § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Według tego przepisu należy:

  1. miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym dochodzi do modyfikacji wymiaru czasu pracy i poziomu wynagrodzenia,

  2. uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę godzin, w których pracownik pracował przed zmianą etatu i po jego zmianie.

Te działania trzeba wykonać oddzielnie przed i po zmianie wynagrodzenia oraz etatu. A następnie dodać do siebie otrzymane wyniki.

Pomija się trzeci krok wskazany w § 12 rozporządzenia, czyli odejmowanie uzyskanego wyniku od miesięcznej stawki wynagrodzenia. Jest to postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Pracy, zawartymi w stanowisku z 6 kwietnia 2009 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia przy zmianie etatu w ciągu miesiąca (znak pisma: GPP-471-4560-24/09/PE/RP). 

Przykład

Pracownik jest zatrud...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.