Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia, a wynagrodzenie z tego tytułu

223

Zmiany organizacyjne w spółce z o.o. spowodowały wypowiedzenie umowy pracownikom, które obejmowała ustawa o zwolnieniach grupowych. Czy można skrócić pracownikom okres wypowiedzenia do 1 miesiąca? Czy także pracownikom zatrudnionym na czas określony można skrócić okres wypowiedzenia? Jakie są konsekwencje skrócenie okresu wypowiedzenia i ewentualnie jak obliczyć wysokość odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z trzymiesięcznegodo jednego miesiąca tylko w przypadkach, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację firmy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy dotyczy zatrudnienia na czas określony i nieokreślony.

Za skrócenie okresu wypowiedzenia pracodawca jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie, które oblicza się jak ekwiwalent za urlop.

Uzasadnienie

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

Dotyczy to również likwidacji stanowiska pracy, bowiem zgodnie z wyrokiem SN z 23 maja 1997 r. (sygn. akt I PKN 176/97), likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Likwidacja stanowiska pracy nie podlega ocenie sądu w płaszczyźnie zasadności i celowości działania pracodawcy. Sąd może ocenić, czy likwidacja stanowiska pracy jest rzeczywista czy tylko pozorna oraz czy została wprowadzona zgodnie z prawem. Ma to praktyczne znaczenie zwłaszcza w przypadku złożonych i sformalizowanych struktur pracodawcy.

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę spowodowane zmianami organizacyjnymi, ograniczeniem zatrudnienia, likwidacją stanowiska itp. nie musi zbiegać się w czasie z chwilą faktycznego ich przeprowadzenia. Istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia nie jest równoznaczne z brakiem jego rzeczywistej przyczyny, o ile w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwidowane w związku z tymi zmianami.

Oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia, może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym, co stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z19 grudnia 1990 r. (sygn. akt I PR 391/90).

WAŻNE:

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Przy obliczaniu odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia umowa o pracę rozwiązuje się z upływem skróconego okresu. Wprawdzie pracownik otrzyma odszkodowanie za późniejszy okres, ale nie jest już pracownikiem. Zatem, pracownik poza odszkodowaniem za skrócenie okresu wypowiedzenia nie nabywa on prawa do świadczeń związanych ze stosunkiem prac np. nie nabędzie prawa do urlopu.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia ustala się w następujący sposób:

  • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia przez pracownika prawa,
  • zmienne składniki wynagrodzenia:
  1. przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania,
  2. składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.