Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Skazanie pracownika samorządowego, jako podstawa do zwolnienia z pracy

Artykuły | 29 września 2020 | NR 34
37

Pracownik naszej jednostki samorządowej został skazany za fałszerstwo. Do zdarzenia doszło podczas urlopu pracownika. Czy mamy obowiązek zwolnić tego pracownika z pracy w trybie dyscyplinarnym, czy decyzja należy do kierownika naszej jednostki?
 

Odpowiedź

Tryb odpowiedzialności pracownika uzależniony będzie od zajmowanego przez niego stanowiska. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym i kierowniczym urzędniczym zostanie zwolniony z pracy na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Do pracownika zatrudnionego na innym stanowisku zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu pracy.

Uzasadnienie

Ustawa o pracownika samorządowych wskazuje, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik samorządowy zostaje odwołany lub rozwiązuje się z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Przepis ten dotyczy: zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym.

Odwołania lub rozwiązania umowy dokonuje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. 

Oznacza to, że prawomocne skazanie ww. pracowników w okresie zatrudnienia nie może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, tj. rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownicy samorządowi są szczególną grupą zawodową, do której w pierwszej kolejności stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Dopiero w sytuacjach w tej ustawie nieuregulowanych, zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy.
Inny tryb postępowania będzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.