Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

17 lipca 2017

Relacja prezydenta, burmistrza lub wójta w stosunku do dyrektora szkoły

195

Czy prezydent, wójt, burmistrz może być mobberem dyrektora? Czy dyrektor to pracownik samorządowy?

Dyrektorzy szkół nie są pracownikami samorządowymi, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych. Zwykle są to nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (art. 36 ust.1 uops). Powierzenie oznacza, że nie nawiązano z nim nowego stosunku pracy, dyrektor dalej jest pracownikiem szkoły (wyrok z dnia 11.09.1998r. II UKN 196/98). Oznacza to, że w tym przypadku powierza się stanowisko kierownicze osobie pozostającej już w stosunku pracy (z taką zmianą, którą potocznie nazywamy „awansem”, łączy się zmiana warunków pracy i płacy). Prezydent, burmistrz, wójt w stosunku do dyrektora nie ma uprawnień nadanych mu mocą art. 30 ust. 2 pkt. 5 uops, nie zatrudnia i nie zwalnia dyrektora, a jedynie powierza lub odwołuje dyrektora ze stanowiska.

Art. 33 ust. 5 uops stanowi, że burmistrz wykonuje uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Takich uprawnień nie ma on w stosunku do dyrektora szkoły. Zgodnie z KN są to tylko niektóre uprawnienia jak np. ocena pracy dyrektora wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego, wspomniane już stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa, czy zawiesza w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – postępowanie dyscyplinarne.

Powyższe potwierdza wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 1999r, II SA 1735/99 zgodnie z którym: „zarząd gminy nie jest organem zarządzającym szkołą w rozumieniu art. 31 KP, dokonującym za szkołę czynności prawnych z zakresu stosunku pracy wobec jej dyrektora, z faktu że zarząd gminy powołuje i odwołuje dyrektora nie wynika, że zarząd przez powołanie dyrektora szkoły uzyskuje względem niego kompetencje w zakresie, w jakim przepisy prawa pracy upoważniają pracodawcę do kierowania pracą podporządkowanych mu pracowników. Dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a nie zarządu gminy… Nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego, kierującego jego pracą.”

Powyższe wywody stanowią punkt wyjścia do oceny, czy w ogóle możliwe jest realizowanie roszczeń z tytułu mobbingu, wobec hipotetycznych działań bądź zaniechań burmistrza mających znamiona mobbingu. Na tak postawione pytanie nal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.