Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

2 września 2018

Prawo do urlopu wychowawczego a czas zatrudnienia

199

Jedna z naszych pracownic mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. W naszej firmie pracuje 8 miesięcy. Ostatnio zapowiedziała, że chce wziąć urlop wychowawczy. Czy to zgodne z prawem skoro dziecko urodziło się w czasie, kiedy jego matka była bezrobotna?

ODPOWIEDŹ

Przesłanką prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w stosunku pracy i posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia. Fakt urodzenia dziecka w okresie, gdy pracownica nie pozostawała w zatrudnieniu, nie wpływa na prawo do urlopu wychowawczego.

UZASADNIENIE

Okres zatrudnienia obliczany jest przez zsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia z wszystkich zakładów pracy bez względu na wymiar czasu pracy, długość przerw w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 22 lutego 1979 r., sygn. akt V PZP 7/78, OSN 1979/5/85).

Spełniając kryterium stażu pracy może pracownica wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego wskazując datę jego rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Należy jednocześnie pamiętać, że maksymalna długość urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka (tzn. że np. matka dziecka może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu wychowawczego, bo pozostały miesiąc należy do ojca dziecka).

Urlop jest udzielany do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, osoba uprawniona może występować o udzielenie kolejnego urlopu w wymiarze do 36 miesięcy jednak na okres nie dłuższy n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.