Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do urlopów pracownika sprawującego pieczę w ramach rodziny zastępczej

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
208

Osoba u mnie zatrudniona przejęła pieczę nad noworodkiem w ramach rodziny zastępczej. Zatem, czy pracownik ma prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem w tym ojcowski?

Odpowiedź

Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że nie jest rodzina zastępczą zawodową. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Natomiast, pracownikowi nie przysługuje urlop ojcowski bowiem przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej nie uprawnia do uzyskania prawa do tego urlopu. 

Uzasadnienie

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.
Piecza zastępcza zapewnia:

 1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
 2. przygotowanie dziecka do:
  a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno–rekreacyjnych

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. rodzinnej;
 2. instytucjonalnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  a) spokrewniona,
  b) niezawodowa,
  c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.
Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnym lub rodzeństwem dziecka.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 1. 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
 2. 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
 3. 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
 4. 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
 5. 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.