Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 czerwca 2018

Pracownik samorządowy może złożyć oświadczenie o niekaralności

177

Jednostka samorządowa prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Każdy z kandydatów do pracy musi być niekarany. Jak to mamy sprawdzić? Czy to oznacza, że każdy z kandydatów do pracy musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z rejestru karnego?

ODPOWIEDŹ

Nie ma wymogu dostarczania przez kandydata do pracy w urzędzie zaświadczenia o niekaralności z rejestru karnego. Dla celów kadrowych wystarczy stosowne oświadczenie kandydata do pracy. Pracodawca może później własnym staraniem i na własny koszt sprawdzić prawdziwość oświadczeń potencjalnych pracowników.

UZASADNIENIE

Artykuł 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określa wymogi, które muszą spełniać osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych. Ustępy 3 tej normy prawnej wyraźnie stanowią, że kandydat na urzędnika samorządowego nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ustęp 4 stawia ten sam wymóg osobom przyjmowanym do pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach kierowniczych.

Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa niestety w jakiej formie dokumentować fakt nie posiadania przez kandydata do pracy przestępczej przeszłości. W praktyce najczęściej potencjalni pracodawcy wymagają od takich osób złożenia oświadczenia o spełnieniu tego kryterium. Przyjmuje się bowiem założenie, że na tej podstawie pracodawca może w przyszłości w dowolnej chwili sam sprawdzić w rejestrze karnym, czy zatrudniona sobą został w przeszłości prawomocnie skazana czy nie. Ponieważ nie ma norm, które zabraniałyby takiego postępowania uznać należy iż jest ono dopuszczalne.

Tym bardziej, że przepis mówi jedynie o niekaralności pracownika nie wymagając by przedkładał on stosowne dokumenty poświadczające ten fakt. Przyjmując domniemanie racjonalnego ustawodawcy należałoby uznać, że gdyby ustawodawcy zależało na przedstawieniu przez kandydata do pracy takiego zaświadczenia to nakazałby to wprost w odpowiednim przepisie.

Stąd płynie wniosek, że pracodawcy nie przysługuje uprawnienie do domagania się od kandydata by ten dostarczył mu zaświadczenie o niekaralności z rejestru karnego. Ma on jedynie prawo do żądania złożenia oświadczenia o tym fakcie- i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę