Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Pracownik samorządowy może odwołać się do sądu od negatywnej oceny pracy

249

Urzędnik samorządowy wypadł  bardzo słabo w czasie okresowej oceny. Jego przełożony uznał, że nie najlepiej wywiązuje się obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku. Pracownik odwołał się od tej opinii, ale jego uwagi nie zostały uwzględnione. Czy w tej sytuacji ma on prawo do dalszej procedury odwoławczej?

WAŻNE: Oceny pracy dokonuje się w formie pisemnej. Robi ją bezpośredni przełożony pracownika. Dzieje się to nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

 

Odpowiedź

Ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje dalszej procedury odwoławczej od negatywnej oceny pracy urzędnika samorządowego. Nie oznacza to jednak, że nie może on zwrócić się do sądu z żądaniem rozpatrzenia jego uwag.

 

Uzasadnienie

Okresowej ocenie podlegają nie wszyscy pracownicy samorządowy, lecz tylko ci zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. Dotyczy to także kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Ocenę taką sporządza przełożony tych urzędników i dotyczy ona wywiązywania się przez ocenianego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz podstawowych obowiązków pracownika samorządowego. Sprawdzać można dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli. Dodatkowo zatrudniony może być też rozliczany z sumiennego i starannego wykonywania poleceń przełożonego (art. 27 ust. 3, art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

W czasie oceny sprawdza się w szczególności:

 

  • czy kontrolowany przestrzega Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

  • czy wykonuje powierzone mu zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

  • jak i czy udziela informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnia dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

  • czy dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej,

 

Można nawet sprawdzać czy urzędnik jest uprzejmy i życzliwy w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami oraz czy zachowuje się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

 

WAŻNE: Oceny pracy dokonuje się w formie pisemnej. Robi ją bezpośredni przełożony pracownika. Dzieje się to nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

 

Szczegóły regulujące kwestie sposobu dokonywania oceny, okresów w jakich się je przeprowadza, kryteriów przeprowadzania kontroli a także skali ocen, jakiej się do tego używa określa w drodze zarządzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.