Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

30 września 2018

Potrącenia komornicze świadczenia z ZFŚS

231

Ostatnio do działu płac naszej firmy wpłynęło pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia jednej z pracownic oraz ewentualnych zasiłków z ubezpieczeń społecznych. W tym samym czasie pracownica ta wystąpiła o wypłacenie dofinansowania do wypoczynku dzieci z zakładowego funduszy świadczeń socjalnych. Dofinansowanie to nie zostało jeszcze wypłacone, ponieważ mamy wątpliwość czy ono także podlega zajęciu komorniczemu?

ODPOWIEDŹ

Jeśli w informacji o zajęciu komornik zawarł informacje, ze dotyczy ono wynagrodzenia i ewentualnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę, to świadczenie z ZFŚS nie podlega zajęciu.

UZASADNIENIE

W myśl art. 87 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.

Potrąceń tych dokonuje się w kolejności podanej w zdaniu poprzednim. Trzeba pamiętać, że ochronie przed egzekucją korzysta wynagrodzenie pracownika, ponieważ potrącenia mogą być dokonywane:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

  • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Takiej ochronie nie podlega np. świadczenie wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednak ten element szeroko rozumianego wynagrodzenia nie został wskazany w zajęciu.

Podobnie ten probl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.