Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Poprzedni sekretarz gminy został zwolniony ze względu na czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Od tego momentu to stanowisko nie jest obsadzone. Obecnie ten sam pracownik zgłosił do burmistrza gotowość przystąpienia do pracy. Czy w takiej sytuacji urząd musi ogłosić konkurs na to stanowisko?

Odpowiedź 

Jeśli pracownik zgłosi chęć podjęcia pracy, wówczas powinien by on zatrudniony , jeśli na danym stanowisku jest wakat i nie ma potrzeby ogłaszania konkursu na sekretarza gminy.

Uzasadnienie 

Generalnie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnianie pracowników samorządowych, w tym sekretarza gminy powinno odbywać się w drodze konkursu.  Jednak w sytuacji opisanej w pytaniu mamy odmienna sytuację.  Mianowicie zachodzi tutaj o regulację z art.53 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem  pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenim.in , gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.  Gdy jednak taki pracownik zgłosi chęć ponownego zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ustania stosunku pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek go zatrudnić, gdy np. stanowisko to nadal jest nieobsadzone.
Na takie rozwiązanie wskazuje także Sąd Najwyższy. W wyroku z  21 marca 2019 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. II PK 248/17) czytamy, że; „Pracownik zgłaszający powrót do pracy w trybie art. 53 § 5 KP nie może być traktowany na równi z innymi osobami ubiegającymi się o z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę