Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 stycznia 2018

Podstawa ustalenia zasiłku chorobowego a urlop bezpłatny uzyskany w celu pracy u innego pracodawcy

175

Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. U obecnego pracodawcy pracuje od 13 miesięcy, z tym, że 3 miesiące była na urlopie bezpłatnym i świadczyła pracę u innego pracodawcy. Urlop bezpłatny został udzielony zgodnie z art. 1741 kp. Czy podstawę obliczenia należnego zasiłku chorobowego należy policzyć z okresu zatrudnienia całego okresu zatrudnienia, uwzględniając okres urlopu bezpłatnego, czy pod uwagę należy brać tylko z ostatnich 10 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Do obliczenia podstawy wyliczenia zasiłku chorobowego należy wziąć pod uwagę wyłącznie 10 miesięcy , te w których pracownica świadczyła pracę u obecnego pracodawcy. Na takie rozwiązanie wprost wskazuje art. 36 ust.2 ustawy zasiłkowej.

UZASADNIENIE

W myśl art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Ponadto okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. To jednak nie oznacza, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu z którego wylicza się podstawę zasiłku chorobowego.

Należy podkreślić, że podstawę obliczenia zasiłku chorobowego określa art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. I tak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy pow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę