Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia i nauka zawodu a staż pracy

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
278

Czy do stażu pracy wliczany jest okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy oraz nauka zawodu w szkole zawodowej i praktyki potwierdzone świadectwem pracy?

ODPOWIEDŹ

Do okresu zatrudnienia, od długości którego zależy prawo np. do dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej i ich wysokość, zalicza się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy, ale tylko wówczas gdy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego nastąpiło w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Okres nauki zawodu podlega wliczeniu do stażu.

UZASADNIENIE

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Oznacza to, że tylko okresy zatrudnienia a więc trwania stosunku pracy są tu uwzględniane, chyba że odrębne przepisy wprost przewidują, że inne okresy też się liczą (np. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, praca w gospodarstwie rolnym). Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, której przepisy pozostają spójne z przepisami Kodeksu pracy w zakresie szczególnych uprawnień związanych z rodzicielstwem. 
Kodeks pracy stanowi, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.