Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mamy pracownika, który niedawno wrócił z dłuższego pobytu za granicą. Przedstawił nam dokumenty potwierdzające fakt, że poza Polską legalnie pracował. Przed wyjazdem za granicę był bezrobotny i pobierał z tego tytułu zasiłek. Musimy teraz ustalić jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje tej osobie. Czy te oba okresy powinniśmy zaliczyć do stażu urlopowego?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zarówno legalna praca za granicą jak i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych zalicza się do stażu urlopowego, od którego w tym przypadku zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

UZASADNIENIE

Nie tylko okresy zatrudnienia i pobierania nauki są zaliczane do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Do tej kategorii zalicza się również:

  • pracę za granicą – o ile okresy takiego zatrudnienia są odpowiednio udokumentowane. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (teskt jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.zm.) okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawców zagranicznych zalicza się do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych a więc także mogą one posłużyć do ustalenia stażu urlopowego,

  • podbieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium – zgodnie z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego na okres stażu podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych (dotyczy to też ustalania wymiar urlopu). Warto jednak pamiętać, że okresów tych nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nie wymiar a nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE: Do ustalenia stażu urlopowego bierze się pod uwagę udokumentowaną pracę za granicą, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium, pracę w gospodarstwie rolnym, okres służby wojskowej, okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, okres zawodowej służby wojskowej, okres służby zastępczej, okres pracy nakładczej, czas odpłatnego zatrudnienia skazanego, okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, okres wykonywania mandatu posła lub senatora.

1. Czas prowadzenia gospodarstwa rolnego – zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

2. Okres służby wojskowej – na podstawie art. 120 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy; pracownikowi, który w tym samym terminie podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę; pracownikowi, który podjął pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę; w przypadku żołnierzy Obrony Terytorialnej do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej, wlicza się wyłącznie okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

3. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie – zgodnie z art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie trwania urlopu bezpłatnego udzielonego w celu odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia- a więc także okres ten bierze się pod uwagę przy ustalaniu stażu urlopowego.

4. Okres zawodowej służby wojskowej – na podstawie art. 121 ustawy z 11 września 2003 r. o słu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.