Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Okres gotowości do pracy, a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w określonej wysokości

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
14

Czy okres gotowości do pracy, gdy jednostki były otwarte ale działały jedynie w ograniczonym zakresie – poprzez pracę rotacyjną, powinien być uwzględniany przy naliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy pracownik, który z powodu „gotowości do pracy” nie przepracował faktycznie wymaganych 180 dni, może zostać pozbawiony prawa do trzynastki?

Odpowiedź

Okres gotowości do pracy powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu okresów pracy uprawniających pracownika do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki). Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy nie będzie jednak doliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uzasadnienie

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) w pełnej wysokości jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który przepracuje krótszy okres ale wynoszący co najmniej 6 miesięcy (180 dni) nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Jedynie w szczególnych przypadkach, przyznanie trzynastki będzie możliwe bez względu na przepracowany czas.
Przy ustalaniu czy dany pracownik nabył prawo do trzynastki najważniejsze jest zatem ustalenie przepracowanego przez pracownika okresu w danym roku. Pojęcie „okres przepracowany” rozumiemy jako okres faktycznej (efektywnej) pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy. Nie mniej jednak, okres tzw. gotowości do pracy, zarządzonej przez pracodawcę, powinien być traktowany jako okres przepracowany, a tym samym uwzględniony przy naliczaniu prawa do trzynastki. 
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w przypadku gdy jest gotowy do świadczenia pracy ale faktycznie nie może jej wykonywać. Pracodawca, który zarządza tzw. pracę rotacyjną i jednocześnie zobowiązuje pracowników do pozostawania w gotowości do pracy, powoduje, że pracownik ten pozostaje w dyspozycji pracodawcy w określonym przez pracodawcę miejscu, np. w domu pracownika. W takim przypadku, pracownik jest gotowy do wykonywania pracy ale ze względu na przeszkody zaistniałe po stronie pracodawcy ma pozostawać w gotowości do jej wykonywania. Tym samy, czas gotowości pracownika do pracy jest czasem jego pracy. Przy ustalaniu prawa pracownika do trzynastki pod uwagę bierzemy okresy przepracowane, nie uwzględniamy natomiast usprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy polega bowiem na zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy oraz niepozostawaniu w dyspozycji pracodawcy. Z istoty swej wyklucza zatem istnienie po stroni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.