Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pierwszą ratę odpisów podstawowych i fakultatywnych na zfśs, których wartość jest wyższa od ubiegłorocznych o ponad 20%, trzeba naliczyć i wpłacić do 31 maja 2020 r. Wzrósł także maksymalny poziom świadczenia urlopowego, wypłacanego raz w roku.

Obowiązek naliczania odpisów w nowych wysokościach dotyczy pracodawców, którzy obowiązkowo prowadzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), a także dobrowolnie, lecz stosują ustawowe wskaźniki naliczania odpisów i zwiększeń. Również szkoły i placówki objęte systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela będą obowiązywały nowe stawki odpisów i świadczeń urlopowych, ale inaczej ustalane. 

Stawki ustawowe

Podwyżka odpisów na zfśs jest konsekwencją zastosowania do ich obliczania przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4134,02 zł (w 2019 r. było to odpowiednio – przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2013 r. do 31 lipca 2019 r., a od 1 sierpnia 2019 r. – z drugiego półrocza 2014 r.). Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego jest bowiem liczny jako odpowiedni procent tego wynagrodzenia. Tak samo jest ze zwiększeniami na pracowników niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zatrudnionych w zakładowych żłobkach i klubach dziecięcych – patrz tabela na str. 4. 
Pracodawca ma obowiązek policzyć kwotę odpisów na zfśs adekwatnie do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jej pierwszą transzę, w wysokości 75%, powinien wpłacić na rachunek zfśs do 31 maja 2020 r., a pozostałe 25% – do 30 września 2020 r. 

Wartość dla nauczycieli

Do obliczenia odpisu na zfśs na 2020 r. dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., czyli 2752,92 zł. Jego wysokość stanowi 110% tej kwoty. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odpis oblicza się 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 

Ważne

Odpis na zfśs dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2020 r. wynosi 3028,21 zł. 


Kwota całego odpisu na nauczycieli na 2020 r. to wynik pomnożenia odpisu na 1 nauczyciela przez planowaną, przeciętną w danym roku kalendarzowym liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowaną w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć). Do tego trzeba dodać wartość odpisów na emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Przelewy na rachunek zfśs powinny nastąpić w takich samych terminach, jakie obowiązują pracodawców spoza systemu oświaty. 

Tabela. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r.
Odpisy podstawowe  
Rodzaj odpisu Sposób obliczania Wysokość odpisu od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
Na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach
 
37,5% x 4134,02 zł 1550,26 zł
Na jednego pracownika młodocianego  w pierwszym roku nauki 5% x 4134,02 zł
 
206,70 zł
w drugim roku nauki 
 6% x 4134,02 zł
248,04 zł
w trzecim roku nauki 
 7% x 4134,02 zł
 
289,38 zł
Na jednego pracownika wykonującego p...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.