Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Odejście urzędnika służby cywilnej z dnia na dzień

224

Nasz pracownik (urzędnik służby cywilnej) złożył nam oświadczenie na piśmie, że z określonym dniem odchodzi z pracy, bez żadnego uzasadnienia czy prośby. Jak traktować takie pismo? Jaki ma ono charakter? Czy przepisy przewidują możliwość rezygnacji z dowolnie wybranym przez pracownika dniem? My nie jesteśmy przygotowani na odejście przez pracownika w tak krótkim czasie.

ODPOWIEDŹ

Pismo pracownika z oświadczeniem o rezygnacji z pracy z danym dniem należy w mojej ocenie traktować jako ofertę rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że Państwo możecie jej nie przyjąć i np. zaproponować inny termin. Zawsze pracownik będzie mógł złożyć wypowiedzenie, które będzie wiążące jako oświadczenie jednostronne. Natomiast najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się na piśmie do urzędnika o wskazanie czy chcę rozwiązać umowę za porozumieniem stron czy ma co innego na myśli.

UZASADNIENIE

Inaczej niż w przypadku, gdy to pracodawca zamierza rozstać się z pracownikiem, gdy rozwiązanie inicjuje urzędnik, przepisy nie zawierają tak wielu obostrzeń, w szczególności nie wymagają wskazywania powodu. 
Generalnie kwestie stosunku pracy pracowników służby cywilnej reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jednocześnie wspomniana ustawa nie reguluje szczegółowo tematyki rozwiązywania umów o pracę urzędników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Tym niemniej, zgodnie z art. 9 tej ustawy, w sprawach w niej nieuregulowanych, stosuje się przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy. Jednocześnie zasady rozwiązywania stosunku pracy urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania są uregulowane w samej ustawie o służbie cywilnej i w tym zakresie stosowanie przepisów Kodeksu pracy jest ograniczone.
Zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej, urzędnik może rozwiązać umowę o pracę w drodze porozumienia stron lub za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z własnej inicjatywy. Zasadniczo są to jedyne dopuszczalne formy rozwiązania stosunku pracy przez urzędnika. 
W przypadku porozumienia, do rozwiązania umowy o pracę na dochodzi, gdy jedna ze stron złoży ofertę rozwiązania umowy w tym trybie, a druga przyjmie ją bez zastrzeżeń, czyli jakby zawrze umowę. 
Warto nadmienić tutaj wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1998 r. (sygn. akt: I PKN 315/98), zgodnie z którym jeżeli pracownik w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.