Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i odpowiedzialność za jej prawidłowe przeprowadzenie spoczywa na pracodawcy. W przypadku małych przedsiębiorstw i pracodawcy dobrze zorientowanego w rodzaju i technologii wykonywaj pracy ocena ryzyka może być przeprowadzona samodzielnie. W przypadku większych przedsiębiorstwach - ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści do spraw bhp i eksperci zewnętrzni.

Zazwyczaj im mniejsza firma m mniej zagrożeń, co z kolei pozwala na ich prostą identyfikację. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku. Dalej przedstawiamy prosty sposób na przeprowadzenie oceny ryzyka w małej firmie. Jest to podejście bardzo rozpowszechnione w krajach UE):

WAŻNE: Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób.

Na początek pracodawca powinien zebrać informacje, które będą mu potrzebne do przeprowadzenia oceny. W tym celu powinien zerbrać informacje dotyczące:

 • stanowisk pracy występujących w przedsiębiorstwie osób pracujących na tych stanowiskach uwzględniając w szczególności pracowników młodocianych, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, pracownicy niepełnoetatowych, podwykonawców, pracowników zatrudnieni poza siedzibą przedsiębiorstwa,

 • maszyn, narzędzi i materiałów wykorzystywanych na tych stanowiskach,

 • zagrożeń dla osób obsługujących te maszyny i urządzenia wskazanych w ich instrukcjach obsługi,

 • zadań (operacji technologicznych) wykonywanych przez pracowników,

 • czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowiskach pracy,

 • środków ochrony zbiorowej i indywidualnej stosowanych na stanowiskach pracy,

 • wyników pomiarów czynników szkodliwych (o ile były przeprowadzane) i wniosków płynących z dotychczasowej dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy (jeśli do takich doszło) i chorób zawodowych,

 • zidentyfikowanych zagrożeń i możliwych skutków ich wystąpienia,

 • przepisów prawnych i norm dotyczących występujących w przedsiębiorstwie stanowisk pracy.

Warto również poznać opinie i uwagi pracowników dot. stanowisk pracy, na których pracują. Pracownicy powinni być włączani w jak najszerszym zakresie w działania związane z oceną ryzyka zawodowego w firmie.

Drugim krokiem jest identyfikacja zagrożeń oraz określenie zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy. Pracodawca powinien w szczególności sprawdzić czy na stanowiskach pracy pracujący tam pracownicy mają do czynienia z:

 • nierównymi lub śliskimi powierzchniami,

 • ruchomymi częściami maszyn, ostrymi krawędziami,

 • gorącymi lub zimnymi powierzchniami,

 • pracą na wysokości, wysokimi ciśnieniami,

 • prądem elektrycznym,

 • substancjami chemicznymi,

 • pyłem,

 • hałasem,

 • nieprawidłowym oświetleniem,

 • drganiami,

 • promieniowaniem elektromagnetycznym,

 • ręcznym przenoszeniem ciężarów,

 • pracą w niewygodnej pozycji,

 • zagrożeniami biologicznymi,

 • stresem.

Do określania zagrożeń bardzo pomocne okazują się coraz liczniej udostępniane, szczególnie w ramach europejskiej kampanii oceny ryzyka zawodowego, listy kontrolne. Można je znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Po dokonaniu identyfikacji zagrożeń pracodawca powinien przystąpić do szacowania ryzyka. W tym celu może skorzystać z metody oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002 ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", PKN styczeń 2000).

W zależności od tego jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób ryzyka możemy określić jako małe i średnie (oba uznawane są za dopuszczalne) lub duże (uznawane za niedopuszczalne i wymagające niezwłocznych działań).

WAŻNE: W warunkach dużego ryzyka pracownicy absolutnie nie mogą pracować.

Istnieją też czynniki środowiska pracy i takie rodzaje prac, dla których opracowano szczegółowe wymagania dotyczące związanej z nimi oceny ryzyka i dla których wyżej wspomniana metoda "wg normy" nie zawsze da się zastosować. Chodzi o czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, ręczne prace transportowe, hałas i drgania mechaniczne.

Kolejnym krokiem podjętym przez pracodawcę powinno być określenie działań eliminujących lub ograniczającyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.