Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 listopada 2018

Obowiązki zleceniodawcy zatrudniającego opiekunkę

203

Chora matka chce zatrudnić córkę do opieki. Córka jest ubezpieczona w KRUS. Żadna z pań nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak należy to zgłosić do ZUS i do US, aby córka miała wliczony ten okres do emerytury. Jak należy to zgłosić: umowa zlecenie, kto ma płacić składki ZUS, kiedy rozliczać w US? Czy będąc na KRUS można (trzeba) jednocześnie płacić składki ZUS?

ODPOWIEDŹ

Żeby córka nie straciła prawa do KRUS może być zatrudniona jako opiekunka tylko w formie umowy zlecenia, a dochód brutto zleceniobiorcy nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia tj. w roku 2018 – 2100 zł. Rolnik może być ubezpieczony podwójnie w KRUS i w ZUS, ale tylko spełniając te warunki.

W takim przypadku „rolnik” powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia tj. obowiązkiem ubezpieczeniowym – emerytalnym, rentowym oraz wypadkowym. Ponadto należy zauważyć, że osoba, której umowa zlecenie jest jedynym stosunkiem prawnym i tytułem do podlegania ubezpieczeniom jest również podstawą do obowiązku opłacania składek zdrowotnych.

Powyższe zatrudnienie związane jest z poniższymi formalnościami:

  • zawarciem z opiekunką stosownej umowy,

  • zgłoszeniem opiekunki do ZUS na formularzu ZUS-ZUA w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie,

  • comiesięcznym naliczaniem i odprowadzaniem do ZUS tych składek oraz składaniem deklaracji ZUS-DRA do 15 następnego miesiąca,

  • comiesięcznym naliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika,

  • składaniem do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-4R,

  • sporządzaniem informacji PIT-11 i przekazaniem jej:

    • zleceniobiorcy – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,

    • urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika – w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego – gdy składana jest w formie dokumentu pisemnego lub do końca lutego następnego roku – gdy przekazywana jest drogą elektroniczną (w razie wcześniejszego zaprzestania działalności – do dnia zaprzestania tej działalności).

Trzeba także dodać, że osoba zatrudniona ma obowiązek zgłoszenia do KRUS

UZASADNIENIE

W myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus), podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o sus , pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust 1 ustawy o sus obowiązkiem ubezpieczeniowym (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe) podlegają między innymi osoby wykonujące pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dla osoby, której umowa zlecenie jest jedynym stosunkiem prawnym i tytułem do podlegania ubezpieczeniom i jest również podstawą do obowiązku opłacania składek zdrowotnych.

Jak stanowi art. 734 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) przez umowę zlecenia rozumie się, że przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Oznacza to, że jako umowę zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego można traktować wyłącznie te umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych czynności prawnych.

Zatem do zatrudnienia w formie umowy zlecenia niezbędna jest umowa z określonymi czynnościami, a obowiązkiem dającego zlecenie jest wypłata wynagrodzenia dla przyjmującego zlecenie, o czym świa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.