Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Obowiązki rady gminy w sytuacji zawiadomienia przez pracodawcę o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę radnemu

220

W marcu po raz pierwszy do rady naszej gminy wpłynęło pismo od pracodawcy jednego z radnych z zapytaniem, czy wyrażamy zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Czy w tej sytuacji musimy wyrazić zgodę? A jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź

Rada gminy musi wyrazić swoje stanowisko w tym zakresie, które należy w sposób szczegółowy uzasadnić i jednocześnie odnieść się do zarzutów (powodów) sformułowanych przez pracodawcę radnego. Decyzja rady, niezależnie od tego czy wyraża zgodę czy tez nie, powinna być zawarta w formie uchwale.

 

Uzasadnienie

W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, jednym z jej przejawów jest ochrona przed zwolnieniem z pracy.  I tak rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.

Należy pamiętać, że rada ma prawo  odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

W tym miejscu warto przytoczyć fragment postanowienia  Sądu Najwyższego z 22 marca 2018 r. (sygn. akt I PK 114/17). Z przepisu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:   Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) wynika, że motywy pracodawcy zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym muszą być szczegółowo badane, ponieważ od tych ustaleń zależy stanowisko rady w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z powodu zdarzeń związanych z wykonywaniem przez radnego mandatu. Motywy, jakimi kierowała się rada, powinny wynikać z uzasadnienia uchwały. Uchwała rady gminy w przedm...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę