Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 września 2018

Obowiązki i prawa pracowników przy sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

160

25 lipca 2018 r. została podpisana ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ma ona na celu zapewnienie bytu nie tylko przedsiębiorstw po śmieci ich właścicieli, ale przede wszystkim zabezpieczenie interesów przyszłych właścicieli, kontrahentów oraz zatrudnionych w nich pracowników. Nowe rozwiązania dotyczyć mogą nawet ponad 2 milionów przedsiębiorców osób fizycznych i spółek cywilnych, którzy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Obecnie po śmierci właściciela nie jest możliwe zachowanie pełnej ciągłości działalności. Z datą jego śmierci ustaje byt przedsiębiorcy, pracownicy tracą zatrudnienie, chyba że zostaną przejęci przez innego przedsiębiorcę. Samo przedsiębiorstwo zmarłego może być w zawieszeniu wile lat, bowiem tyle może trwać postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Czym jest zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to nowa instytucja, która pozwala zarządzać przedsiębiorstwem zmarłego (tzw. przedsiębiorstwo w spadku) zarządcy w tym celu powołanym przez okres dwóch lat, niezależnie od tego kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku.

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

 • powołanie zarządcy sukcesyjnego,

 • wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,

 • dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Zarządcą może być powołana w tym celu osoba fizycznamająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

Istnieją dwie sytuacje, w których można powołać zarządcę sukcesyjnego – za życie przedsiębiorcy oraz po jego śmierci.

Powołanie zarządcy przez samego przedsiębiorcę może nastąpić w ten sposób, że:

 • wskaże on określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo

 • zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

WAŻNE: Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony przez przedsiębiorcę za życia, , to po jego śmierci zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub

 • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo

 • zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie odziedziczonym w spadku.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie spadkobierca.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego w ten sposób wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie będącym przedmiotem spadku większy niż 85/100. Powołanie zarządcy sukcesyjnego w ten sposób oraz zgoda każdej z osób (tym którym przysługuje udział w spadku) wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Wskazanie, kto jest prawidłowo powołanym zarządca jest o tyle ważne z dwóch powodów. Po pierwsze tylko jedna osoba może być zarządcą przedsiębiorstwa w spadku. Po drugie natomiast to zarządca staje się kierownikiem zakładu, może zlecić prace tymczasowe dotychczasowym pracownikom, ma obowiązek uregulować długi np. zaległe wynagrodzenia należne pracowników, nawet jeśli powstały przed śmiercią przedsiębiorcy będącego właścicielem firmy.

Wygaśnięcie zarządu

Zarząd sukcesyjny wygasa z:

 • upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

 • dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

 • dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez osobę, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od uprawnionych osób;

 • upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;

 • dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

 • dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;

 • upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

WAŻNE: Maksymalny okres sprawowania zarządu wynosi dwa lata do śmierci przedsiębiorcy, ale sąd z ważnych przyczyn może przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przedłużyć ten okres maksymalnie do pięciu lat.

Zakres uprawnień zarządcy

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.

Ponadto ustawa wskazuje, że zarządca może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych w tych sprawach. W postępowaniach takich zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rzecz właściciela, który nabył przedsiębiorstwo w spadku. Zatem gdyby pracownik chciał w tym czasie dochodzić swoich praw przed sądem, wówczas powinien pozwać właśnie zarządcę sukcesyjnego.

Zarządca jest także uprawniony do odbierania i składania oświadczeń oraz doręczeń pism w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa nabytego w spadku. Przejawem tego uprawnienia jest fakt, że wszelkie umowy, w tym umowy o pracę sporządzane są z zarządcą (jako pracodawcą) i przez zarządcę muszą być podpisane.

WAŻNE: Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządca sukcesyjny musi dodatkowo udzielić informacji o osobach, na rzecz których działa.

Odpowiedzialność zarządcy

Generalnie zarządc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę