Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 listopada 2018

Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu bhp

170

Pracuję w niewielkiej szkole średniej na wsi. Pracodawca nie zapewnia nam żadnych napojów i tłumaczy to faktem, że przepisy go do tego nie zobowiązują. Ponadto w szkole znajduje się tylko jedna toaleta, a łącznie zatrudnionych jest ponad 20 pracowników. Czy takie postępowanie pracodawcy nie łamie przepisów dotyczących bhp?

ODPOWIEDŹ

Tak, działanie pracodawcy narusza przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

UZASADNIENIE

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce zarówno uczniom, jak i nauczycielom (§ 2 rozporządzenia z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące urządzeń higienicznosanitarnych oraz obowiązku zapewnienia pracownikom szkoły, w tym również nauczycielom, dostępu do wody lub innych napojów zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wynika z § 112 rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje – może to być np. herbata.

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (§ 111 rozporządzenia).

Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Ponadto na każde 20 kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna mis...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę