Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

18 grudnia 2017

Obowiązek składania formularza CIT-ST

280

Jeśli miejsce pracy pracownika nie zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy, wówczas istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2017 roku nr 0111-KDIB1-2.4010.279.2017.1.MS

Sytuacja Podatnika

Spółka zatrudnia między innymi osoby na stanowiskach związanych ze sprzedażą farb i lakierów przemysłowych oraz serwisem technicznym. Dodatkowo osoby te często realizują różne projekty w ramach grupy kapitałowej. W umowach o pracę zawartych z tymi osobami, miejsce pracy zostało określone w dwóch miejscowościach położonych na terenie różnych gmin: miejsce siedziby Spółki i miejsce zamieszkania pracownika. Pracownicy ci, w rzeczywistości, swoje obowiązki wykonują w różnych miejscowościach (zlokalizowanych w różnych gminach), nie zawsze na terenie Polski. Są to: siedziba Spółki, siedziby innych spółek z grupy kapitałowej, siedziby klientów, miejsce zamieszkania pracownika. Dodatkowo czas pracy w poszczególnych lokalizacjach jest zmienny w każdym miesiącu i zależy od prowadzonych projektów, potrzeb klientów, zgłoszeń reklamacyjnych, itp.

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciąży obowiązek składania formularza CIT-ST?

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

Wzór i terminy składania informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.