Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 września 2018 roku obowiązują nowe przepisy określające szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, a także skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego. Wprowadzenie tych zmian było podyktowane wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie również 1 września br.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły oraz działających w tej szkole zakładowych organizacji związkowych, będzie miał obowiązek ustalić regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Wskaźniki te będą musiały m.in. uwzględniać specyfikę pracy szkoły. Ustalenie oceny pracy nauczyciela będzie polegać na ustaleniu poziomu spełniania poszczególnych wytyczonych kryteriów oceny pracy za pomocą wskaźników określonych w regulaminie z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny pracy, które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego.

Analogiczne zasady dotyczą oceny pracy dyrektorów szkoły. Projekt oceny pracy nauczyciela może być przedstawiony na jego wniosek w obecności przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny nauczyciel może zgłosić w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem.

Natomiast odwołanie od oceny pracy nauczyciela będzie rozpatrywać powołany organ sprawujący nadzór p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę