Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nowy naczelnik wydziału finansowego odmawia złożenia oświadczenia majątkowego. Czy w takiej sytuacji prezydent miasta może zastosować jakieś kary, skoro ustawa o pracownikach samorządowych nie przewidują żadnych kar w tym zakresie?

Odpowiedź 

Oczywiście, kierownik (w tym wypadku prezydent miasta)  urzędu miasta, w którym zatrudnieni są pracownicy samorządowi może wydać zarządzenie w jaki sposób działa podległy mu urząd miasta (gminy).  Wynika to z treści art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym organizację i zasady funkcjonowania urzędu miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez prezydenta w drodze zarządzenia. To właśnie w regulaminie prezydent może określić stanowiska z wykonywaniem, których wiąże się konieczność złożenia oświadczenia majątkowego i konsekwencje za nie przestrzeganie. Karami takimi mogą być kara upomnienia, nagany, a nawet  dyscyplinarne zwolnienie z pracy. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Pracownik samorządowy składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. 
Analizy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.