Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 sierpnia 2018

Niewypłacalność pracodawcy - uprawnienia pracownicze

217

Czasami w firmie dochodzi do opóźnień w wypłacenie wynagrodzenia lub niewypłacalności pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o uregulowanie zobowiązań pieniężnych pracodawcy względem niego. Jednak nie w każdym przypadku niewypłacalność uprawnia pracownika do rozwiązania umowy w tym trybie lub skorzystania ze świadczeń z FGŚP. Sytuacje, kiedy jest to możliwe reguluje Kodeks pracy oraz ustawa z 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, jest terminowa wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę (art. 94 pkt 5 k.p.).

Z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Kodeks pracy nie wskazuje wprawdzie, jakie działania lub zachowania pracodawcy uzasadniają takie rozwiązanie umowy, jednak bez wątpienia można uznać, że należy do nich niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Stanowisko takie potwierdzają wyroki Sądu Najwyższego (np. wyrok SN z 18 marca 2014 r., sygn. akt: II PK 176/13).

Jednak każda sytuacja, w której doszło do niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w terminie powinna być analizowana odrębnie. Inaczej należy ocenić jednorazowe spóźnienie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę z powodów od niego niezależnych, a inaczej sytuację kiedy opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia zdążają się nagminnie z winy pracodawcy.

W pierwszej z opisanych sytuacji rozwiązanie umowy przez pracownika będzie się wiązało z ryzykiem uznania go za nieuzasadnione i tym samym koniecznością wypłaty odszkodowania dla pracodawcy. W drugiej zaś – jest to działanie uzasadnione. Stanowisko takie potwierdza cytowany już wcześniej wyrok Sąd Najwyższy z 18 marca 2015 r., w którym czytamy: (…) Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99, OSNP 2001, nr 16, poz. 516, pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. (…) W orzecznictwie podkreśla się także, że o kwalifikacji nieterminowego lub częściowego wypłacania wynagrodzenia jako ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy, uprawniającego do skorzystania przez pracownika z możliwości przewidzianej w art. art. 55 § 11 k.p. decyduje całokształt okoliczności sprawy, w tym m.in. ocena częstotliwości i powtarzalności, długotrwałości opóźnienia oraz doniosłości naruszeń dla interesów pracownika.

Pracownik, który zdecyduje się na rozwiązanie umowy z winy pracodawcy bez wypowiedzenia musi pamiętać, że może ono nastąpić jedynie w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej zwolnienie w tym trybie. Przy czym z każdym kolejnym niewypłaconym w całości i w terminie wynagrodzeniem termin ten „odnawia się” w tym znaczeniu, że dla wynagrodzenia za dany miesiąc liczy się na nowo od momentu, w którym wypłata za ten miesiąc miała nastąpić. Ponadto oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyn uzasadniających takie rozwiązanie (art. 55 § 2 k.p.).

Niewypłaconych świadczeń pieniężnych pracownik może dochodzić na drodze sądowej (a następnie poprzez np. komorniczą egzekucję wyroku sądowego z majątku pracodawcy).

Możliwość skorzystania z FGŚP

W niektórych przypadkach pracownik może zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę niezapłaconych należności. Jednakże bez wypowiedzenia z winy pracodawcy dotyczy to każdego przypadku, w którym pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.

Zasady i tryb regulowania zobowiązań pieniężnych wobec pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawę tą stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Przez niewypłacalność rozumie się sytuacje, w których sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego,

  • otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

  • (art. 3 ust. 1 ustawy).

Niewypłacalność ma również miejsce w przypadku:

  • wszczęcia postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub innego podobnego postępowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń mających siedziby w tych państwach,

  • gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z kt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.