Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 2018

Nieprawidłowości w wyliczaniu składek

166

Jakie konsekwencje spotkają przedsiębiorcę jeśli w czasie kontroli ZUS zostaną wykryte nieprawidłowości w wyliczaniu składek ZUS od poszczególnych składników wynagradzania?

ODPOWIEDŹ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po przeprowadzeniu w ramach swoich zadań kontroli wyliczeń należnych składek i zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych po wykryciu nieprawidłowości w pierwszej kolejności zobowiązuje płatnika do dokonania korekt. Dalsze czynności i zastosowanie sankcji uzależnione od zakresu błędu popełnionego przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, od tego czy powstała nadpłata bądź niedopłata składek.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus) płatnik składek ma obowiązek złożyć imienny raport miesięczny korygujący. Powinien on mieć formę nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

  • przez płatnika składek we własnym zakresie,

  • przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa wyznacza płatnikowi składek termin 7 dniowy do złożenia imiennych raportów korygujących od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Błędne wyliczenia mogą dotyczyć nadpłaty lub niedopłaty składek.

W przypadku wystąpienia nadpłaty z tytułu opłaconych składek zostanie ona zaliczona na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek.

Ważne: W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej płatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek w terminie 5 lat licząc od terminu opłacenia składek lub otrzymania z ZUS zawiadomienia

Natomiast w przypadku złożenia imiennych raportów miesięcznych korygujących i powstaniu niedopłaty płatnik musi dokonać wpłaty nieopłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności zgodnie z art. 23 ustawy o sus.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze:

  • decyzji – imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,

  • kontroli – imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Skutkiem niewywiązania się przez płatnika składek z obowiązku ich opłacenia może być:

  • ustanowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę