Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 września 2017

Nieopłacone składki ZUS a korzystanie z państwowej opieki lekarskiej

194

W czasie wizyty w przychodni okazało się, że pracodawca nie opłaca za mnie składek ZUS. W związku z tym zostałem obciążony kosztami wizyty lekarskiej. Pracodawca nie informował mnie o tym fakcie. Co mam zrobić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Nieopłacenie składek przez pracodawcę nie stanowi przeszkody do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W Pana przypadku należałoby udać się do pracodawcy w celu sprawdzenia, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonał obowiązkowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego bądź weryfikacji danych na zgłoszeniu.

UZASADNIENIE

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby objęte powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 2 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia społecznego pracowników w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od dnia nawiązania stosunku pracy i opłacić za pracowników składki za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia następnego miesiąca.

Udając się do przychodni w czasie trwania umowy o pracę przy weryfikacji Pana danych i stwierdzeniu przez zakład opieki, że nie widnieje Pan w systemie osób ubezpieczonych należało w pierwszej kolejności złożyć oświadczenie „O przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”. Jego wzór zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Następnie, aby uniknąć obciążenia kosztami w terminie 7 dni trzeba przedstawić w placówce dowód ubezpieczenia uzyskany od pracodawcy. Dowodem takim jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczenia np. legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym potwierdzeniem zatrudnienia, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczeń druk ZUS ZUA.

Jeśli okaże się, że pracodawca nie dokonał zgłoszenia Pana do ubezpieczenia i braku możliwości przedłożenia dowodu o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę