Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

3 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Nieobecność pracownika samorządowego, a dodatek specjalny

350

Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej. Z uwagi na powierzenie dodatkowych zadań, przyznaliśmy naszemu pracownikowi dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik jest jednak nieobecny z powodu złamania nogi. Czy za czas tej nieobecności pracownik powinien zachować dodatek specjalny? Uważamy, że dodatek powinien być pomniejszony za okres absencji. Dla nas istotą dodatku jest jego przyznanie w związku z dodatkowymi zadaniami, a podczas nieobecności pracownik nie może przecież ich realizować.

ODPOWIEDŹ
Brak jest przepisów powszechnych, które regulowałyby szczegółowo zasady dotyczące wypłat dodatku specjalnego. W przepisach wskazuje się jedynie, że dodatek specjalny przyznawany jest pracownikom samorządowym na podstawie przepisów regulaminu wynagradzania (z wyjątkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa, którym dodatek przysługuje obligatoryjne). Oznacza to, że w zasadzie od zapisów tego regulaminu zależeć będzie czy dodatek będzie „zawieszony” w okresie absencji. Jeśli w regulaminie brak jest szczegółowych zasad dotyczących wypłaty, a poprzestaje się na informacji, że jest on przyznawany w określonej wysokości, to przyjmuje się, że dodatek będzie przysługiwał niezależnie od absencji, tj. także wtedy gdy faktycznie pracownik nie bezie świadczył pracy.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny, a z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. 

W zasadzie dużo więcej o dodatku specjalnym z przepisów się nie dowiemy, poza tym, że zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, tj. także dodatków specjalnych. 

Drugim ważnym aktem prawny regulującym sferę wynagrodzeń pracowników samorządowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym także na próżno szukać regulacji dotyczących fakultatywnego dodatku specjalnego. 

Podsumowując do wyłącznej woli pracodawcy należy przyznanie dodatku specjalnego.

Konsekwencją wspomnianych regulacji jest to, że to Państwo jako pracodawca powinniście określić zasady wypłaty dodatku w regulaminie wynagradzania. Jak najbardziej możliwie jest uregulowanie zgodnie z którym, za czas absencji dodatek nie będzie wypłacany. Jeśli Państwo w braku takich zapisów regulaminu wynagradzania zdecydujecie się nie wypłacać dodatku, to wiązać się to będzie ze znacznym ryzykiem przegrania ewentualnego sporu przed sądem pracy. Wynika to poniekąd z zasady uprzywilejowania pracownika jako „słabszej” strony stosunku pracy, która jest stosowana w naszych sądach. 

Należy zaznaczyć, że jeśli Państwo zaplanują zmianę do regulaminu wynagradzania, której skutkiem będzie mniej korzystne uregulowanie dla pracownika, tj. pomniejszanie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.