Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Nie wolno zmieniać terminu wypłaty

200

Pracodawca ze względu na terminy w jakich sam otrzymuje płatności od klientów chciałby zmienić termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników na 20 każdego miesiąca. Czy jest procedura pozwalająca wprowadzić takie zmiany?

ODPOWIEDŹ

Nie ma takiej procedury, przed wszystkim dlatego że działanie pracodawcy jest niedopuszczalne na gruncie prawa pracy. Terminy wypłaty wynagrodzenia określa Kodeks pracy. Pracodawcy wolno się poruszać jedynie w granicach wyznaczonych przez normy tego aktu prawnego. Przełożenie terminu wypłaty wynagrodzenia na 20 każdego miesiąca jest niedopuszczalne, bo prawo pracy przewiduje taką wypłatę jedynie w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

UZASADNIENIE

Artykuł 85 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) wyraźnie stanowi, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Obowiązuje przy tym zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli okaże się, że ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy należy jej dokonać w dniu poprzedzającym.

Od tej reguły prawo pracy przewiduje wyjątek tylko w przypadku składników wynagrodzenia należnych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W ich przypadku wypłata następuje w terminach wskazanych w przepisach prawa pracy.

Zakładamy, że wynagrodzenie wspomniane w pytaniu jest jedynym świadczeniem należnym pracownikom. W takim przypadku reguła wypłaty maksymalnie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego jest bezwzględnie obowiązująca.

Żadne normy prawa pracy nie pozwalają jej zmienić. Nawet fakt, że przesunięcie czasu wypłaty wynika z ekonomicznej konieczności (pracodawca dostaje w takim terminie pieniądze od swoich kontrahentów) nie usprawiedliwia poszkodowania pracowników przez to, że oni należne im środki dostaną dużo p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.