Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Należności pieniężne dla rodziny zmarłego pracownika a separacja małżonków

172

Nasz pracownik zmarł. Czy powinniśmy wypłacić jakieś należności rodzinie zmarłego? Wiemy, że w chwili śmierci pracownik miał orzeczoną separację i nie miał dzieci.

ODPOWIEDŹ

Na wypadek śmierci pracownika pracodawca może być zobowiązany do wypłaty na rzecz rodziny zmarłego odprawy pośmiertnej i innych należności wynikających ze stosunku pracy np. wynagrodzenia czy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Małżonek pozostający w separacji w chwili śmierci pracownika nie nabywa jednak prawa do odprawy pośmiertnej. Jest to konsekwencją regulacji art. 614 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym, orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tymczasem Kodeks pracy nie przewiduje żadnego odstępstwa w tym zakresie.

W takim przypadku prawo do odprawy pieniężnej mogłoby przysługiwać członkom rodziny zmarłego pracownika spełniającym warunki wymagane do uzyskania do renty rodzinnej np. małoletnim dzieciom zmarłego pracownika ale także np. rodzicom zmarłego jeśli przed śmiercią zmarły przyczyniał się do ich utrzymania.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, a przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 lipca 2017 r. (sygn. akt III AUa 1648/16), renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym świadczenia, jakie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.