Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak prawidłowo wyliczyć nagrodę jubileuszową dla nauczyciela za 30 lat pracy? Jakie składniki uwzględnić w podstawie, jeśli wynagrodzenie miesięczne nauczyciela składa się z: płacy zasadniczej, dodatku stażowego, dodatku za trudne warunki pracy, dodatku za wychowawstwo, dodatku za opiekuna stażu, dodatku za pracę w klasach łączonych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

ODPOWIEDŹ

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 30 lat pracy wynosi 150% wynagrodzenia miesięcznego (art. 47 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela). Oblicza się ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania).

UZASADNIENIE

W podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić:

 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

 • wynagrodzenie za pracę w święto,

 • dodatek za uciążliwość pracy.

Nie należy natomiast brać pod uwagę:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wynika to z § 6 ust. 1 w związku z § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (dalej: rozporządzenie urlopowe). Oznacza to, że w podstawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela opisanego w pytaniu należy uwzględnić:

 • pensję zasadniczą,

 • dodatek stażowy,

 • dodatek za trudne warunki pracy,

 • dodatki funkcyjne za wychowawstwo i opiekuna stażu – § 5 pkt 2 ppkt a) i c) rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,

 • dodatek za warunki pracy ze względu na pracę w klasach łączonych – § 8 pkt 10 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Dla obliczenia podstawy nagrody jubileuszowej należy zsumować s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę