Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 czerwca 2018

Nadgodziny pracowników zatrudnionych na część etatu

190

Ze względu na potrzeby niektórych z pracowników, zamierzamy wyrazić zgodę aby pracowali na część etatu, gównie na 4/5. Nie planujemy zwiększać załogi. Obawiamy się, że w okresie wzmożonych zamówień zajdzie konieczność zobowiązania tych pracowników do pracy ponad umówione 4/5 etatu. Na co w tym przypadku powinniśmy zwrócić uwagę? Jak wygląda kwestia rekompensaty nadgodzin?

ODPOWIEDŹ

Zatrudniając niepełnoetatowca, należy pamiętać o wprowadzeniu limitu godzin, po których jego praca będzie traktowana jak praca w nadgodzinach. Pracownikom zatrudnionym na część etatu, przysługuje (oprócz normalnego wynagrodzenia) rekompensata za nadgodziny w postaci dodatku do wynagrodzenia albo czasu wolnego.

UZASADNIENIE

Strony określają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika - oprócz normalnego wynagrodzenia - do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jak za godziny nadliczbowe).

Wymiar etatu

Godziny w okresie rozliczeniowym (160 dla pełnego etatu)

Limit

Rozliczenie

4/5

128 godzin

brak

128>160 praca podanwymiarowa,

4/5

128 godzin

150

128>150 praca podanwymiarowa,

W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu, bądź zmiany z pełnego na część etatu bez jednoczesnego wskazania limitu godzin, po przekroczeniu, których pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę wykonywaną w nadgodzinach, pracownik dopiero po przekroczeniu pełnego etatu będzie uprawniony do nadgodzin.

W praktyce zatem, brak uregulowania o limicie jest dla pracodawcy korzystny. Potwierdza m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 27 marca 2012 r. (sygn. akt III PK 77/11).

Rekompensata godzin nadliczbowych niepełnoetatowca odbywa się na analogiczny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.