Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Moment powstania prawa i przysługiwania dodatkowego urlopu osobie z orzeczoną niepełnosprawnością

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
55

Pracownica z długoletnim stażem przedłożyła w maju orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie zostało wydane w lutym br. Czy w tym roku należy jej się dodatkowy urlop?

Odpowiedź  

Nie, prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia go do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zatem prawo do dodatkowego urlopu pracownica nabędzie po upływie roku od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzasadnienie

W myśl zapisów Kodeksy pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu wskazany powyżej, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Natomiast, prawo do kolejnego urlopu dodatkowego nabywa z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 

Ważne

Pracownik nabywa prawo do urlopu także w sytuacji kiedy nie wykonywał pracy z powodu choroby pobierając za ten czas zasiłek chorobowy. Oznacza, to że pracownik musi pozostawać w stosunku pracy, a nie faktyczne ją świadczyć. Ten zapis nie obejmuje np. urlopu bezpłatnego, wychowawczego.


Zauważyć trzeba, że urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów np. pracownik naukowy PAN ma prawo do 36 dni urlopu.
Podkreślić należy, że osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, a także w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, bądź w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Zatem, łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w myśl art. 66 ust. 1 ustawy rehabilitacyjnej, do tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego na podstawie ustawy o rehabi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę